• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

Pogoji in pravila uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnih rešitev podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. (v nadaljevanju PRONET Kranj)  urejajo razmerja med imetnikom avtorskih pravic rešitve na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe rešitev podjetja PRONET Kranj.

S svojo registracijo izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem PRONET, Kranj, d.o.o. ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Vsak uporabnik lahko uporablja rešitev podjetja PRONET, Kranj pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba rešitve ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic podjetja PRONET, Kranj, d.o.o. Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode rešitve je podjetje PRONET, Kranj, d.o.o., Ljubljanska cesta 24b, 4000 Kranj, matična številka: 5548586 (v nadaljevanju: PRONET).

Opredelitev pojmov

- Uporabnik je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu v poslovne namene uporabljajo rešitev.
- Ponudnik je podjetje PRONET Kranj, ki prek spleta ponuja možnost uporabe rešitve in povezanih strani drugih ponudnikov.
- Rešitev oziroma rešitve so vse spletne strani podjetja PRONET Kranj, vključno s poslovnim programom in navodili.

Prijava
Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Uporaba
Uporabnik sme uporabljati rešitev le za namene, za katere je le ta namenjena. Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja oziroma storitve interneta ne bo uporabljal zlonamerno.

Ponudnik ima pravico uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti katerih namen je zasičenje omrežne povezave in/ali preobremenitev internetnega omrežja ali rešitve ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do rešitve, dokler kršitev ni odpravljena – ne glede na to, ali je uporabnik s temi aktivnostmi seznanjen ali ne, oz. jih opravlja sam ali tretja oseba z njegovo opremo.

Uporabniška podpora
Ponudnik zagotavlja uporabniško podporo uporabnikom rešitev. Ta zajema odpravo napak v delovanju programske opreme izvajalca ter pomoč in pojasnila glede delovanja programa preko elektronske pošte na naslovu podpora@pronet-kr.si ali telefonske številke 04 2 800 800.  Telefonska podpora oz. pomoč, ki jo ponudnik nudi uporabniku ni del izdelka, uporabnikom pa je do nadaljnjega na voljo brezplačno.

Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku vsakokrat čimprej sporočil odkrite napake v rešitvi ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih del na strani ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programu ali podatkih nastala na strani uporabnika.

Plačilo in stroški uporabe produkta
Uporaba rešitve je na voljo samo proti plačilu. Za uporabo funkcionalnosti rešitve se mora uporabnik predhodno registrirati, strinjati s pravnimi pogoji in s tem skleniti naročniško razmerje.

Aktivacija paketov, ki so na voljo proti plačilu, se izvede po izvedbi naročila s strani uporabnika. V primeru, da uporabnik ne poravna svojih obveznosti v rokih, si ponudnik pridružuje pravico blokade uporabe rešitve do poravnave vseh zapadlih obveznosti.

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita podatkov
Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe rešitve. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da zaščiti poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov na kakršenkoli legalen ali nelegalen način (odločba sodišča, vlom, ipd.)

Ponudnik zagotavlja, da so vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov. Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih ne bo v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

Omejitev odgovornosti
Uporabnik se strinja, da uporablja rešitev, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko rešitve, na lastno odgovornost. Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev rešitve oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v rešitvi.

Ponudnik se trudi zagotoviti popolno tehnično delovanje rešitve. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Povezave na druge spletne strani
Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

Končne določbe
Ponudnik lahko spreminja splošne pogoje poslovanja ali cenike za brez predhodnega soglasja uporabnika. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove pogodbeno razmerje.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.