Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

Kaj morate nujno vedeti, preden se odločite za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi?

Rubrika: PODJETNIŠTVO
Ključne besede: Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, Najpomembnejše je soglasje med vpletenimi, zakon, prednosti tega načina
Vir: Informiran.si
Datum: 11 2013

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot enega od možnih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem delovnega razmerja, predvideva sporazum med delavcem in delodajalcem o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.Na ta način lahko preneha tako pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas kot tudi pogodba o zaposlitvi o zaposlitvi za določen čas (to je pred potekom obdobja, za katero je bila sklenjena).

Preden pa se odločite za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi, morate natančno poznati določila in posledice, ki ji takšna prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša.

Tako denimo delavec v večini primerov ni upravičen ne do odpravnine, ne do nadomestila za brezposelnost.

Več o tem si lahko preberete v naslednjem članku.

 

Kdo lahko poda Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati z dnem sklenitve sporazuma med delavcem in delodajalcem, razen če je v sporazumudoločen drug datum prenehanja.

Bistveno je, da pri tem načinu prenehanja delovnega razmerja niti delavcu niti delodajalcu ni treba upoštevati odpovednega roka, določenega z zakonom ali s pogodbo o zaposlitvi. Predlog za sporazumno prenehanje lahko poda bodisi delavec bodisi delodajalec.

 

Najpomembnejše je soglasje med vpletenimi!

Pri sporazumu o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi gre za klasično pogodbo, zato morajo biti izpolnjene vse predpostavke za sklepanje in veljavnost pogodb, predvsem mora priti do soglasja med strankama.

Tako npr. ne gre za sporazum, če ena stranka drugi pošlje samo predlog ali besedilo sporazuma, druga stranka pa predloga ne sprejme in besedila sporazuma ne podpiše.

 

Zakon določa za sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi dve formalni zahtevi:

  • sporazum mora biti v pisni obliki; sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven, kar pomeni, da sporazuma ni mogoče skleniti ustno;
  • sporazum mora obvezno vsebovati določilo (opozorilo) o posledicah, ki nastanejo delavcu zaradi prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi pri uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (pri Zavodu za zaposlovanje).

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) namreč določa, da delavec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi sporazumne razveljavitve, ni upravičen do denarnega nadomestila.

Delavcu pri tem načinu prenehanja zaposlitve prav tako ne pripade odpravnina, razen če gre za upokojitev.

 

Prednosti tega načina prenehanja delovnega razmerja za delodajalca so:

  • ni potrebno dokazovati in utemeljevati odpovednega razloga ter voditi postopka odpovedi (obvestilo delavcu o nameravani odpovedi, zagovor delavca itd.); v sporazumu ni potrebno navajati razloga za prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in za sklepanje sporazuma;
  • ni potrebno upoštevati odpovednega roka; na isto delovno mesto se lahko takoj zaposli nov delavec;
  • prihranek na račun odpravnine, razen odpravnine ob upokojitvi;
  • ohranitev pozitivnega odnosa z delavcem in izognitev povračilnim ukrepom (prijava inšpekcijam, tožba na ugotovitev nezakonitosti odpovedi itd.).

 

vir: JK Group: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom