Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Kako poteka sklenitev pogodbe o zaposlitvi?

Rubrika: PODJETNIŠTVO
Ključne besede: pogodba o zaposlitvi, postopek sklenitve pogodbe, obveznosti kandidata in delodajalca, kaj mora vsebovati pogodba o zaposlitvi
Vir: Informiran.si
Datum: 11 2013

Vsak delodajalec, kot tudi delavec, mora natančno poznati, kaj pogodba o zaposlitvi je, kaj iz nje izhaja in na katere pravice, ki jih ima delavec iz njenega naslova, je potrebno še posebej paziti.

Seveda pa sklenitev pogodbe o zaposlitvi predstavlja le del postopka sklenitve delovnega razemerja. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale dolžnosti, postopke in pravila. Vse od prijave delovnega mesta, pa vse do izročitve potrdila delavcu o prijavi v obvezno pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.

Kaj je pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje.

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur na teden). Zaradi vedno večje potrebe po fleksibilnosti dela pa so vedno bolj v rabi pogodbe, ki odstopajo od standardne oblike, kot denimo pogodba o zaposlitvi za določen čas.

POZOR! Če v pogodbi o zaposlitvi ni določen čas trajanja, se šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let. Sklenitev pogodbe z osebo, mlajšo od 15 let, je neveljavna.

Kako mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi se mora po zakonu skleniti v pisni obliki. Delodajalec, ki delavcu ne izroči pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, stori prekršek.

Vendar pa pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi, saj je enako veljavna tudi pogodba, ki se sklene ustno ali kako drugače.

Postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi:

Prijava prostega delovnega mesta

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosto delovno mesto oziroma vrsto dela (v nadaljevanju: delo) javno objaviti v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Objava prostih del mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo. Ta rok ne sme biti krajši od 3 dni.

Prosto delo se prijavi s pomočjo obrazca Prijava potrebe po delavcu oz. pripravniku, ki ga je mogoče izpolniti in oddati kar preko spletnega mesta Zavoda za zaposlovanje.

 

Kakšne so obveznosti kandidata za delovno mesto?

Kandidat mora delodajalcu predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh pomembnih dejstvih, ki lahko vplivajo na delovno razmerje.

POZOR! Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

 

Kakšne so obveznosti delodajalca do neizbranega kandidata?

Delodajalec je dolžan neizbranega kandidata o neizbiri obvestiti, in sicer v osmih (8) dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Obvestilo je lahko pisno (po navadni pošti) ali preko elektronske pošte.

e-obrazec: Obvestilo neizbranemu kandidatu

Po izbiri ustreznega kandidata je potrebno z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki, delavec in delodajalec.

e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

POZOR! Delavec ne sme začeti z delom pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane delovno razmerje. Pogodba o zaposlitvi je podlaga za nastop dela. Z dnem nastopa dela, ki je dogovorjen v pogodbi, se začnejo uresničevati pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje.

POZOR! Te pravice in obveznosti ter vključitev v socialno zavarovanje se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela, ki je določen v pogodbi, tudi če delavec iz opravičenega razloga ta dan ne začne delati.

POZOR! Če datum nastopa dela v pogodbi ni določen, se za ta datum šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Kaj mora delodajalec storiti pred sklenitvijo pogodbe?

Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj 3 dni pred predvideno sklenitvijo.

e-obrazec: Obvestilo o predložitvi pisnega
predloga pogodbe o zaposlitvi

Pisno pogodbo o zaposlitvi pa mora delodajalec delavcu izročiti ob njeni sklenitvi.

POZOR! Če delavcu pogodba o zaposlitvi ni izročena, ta lahko kadarkoli zahteva njeno izročitev in sodno varstvo.

e-obrazec: Zahteva delavca za izročitev
pogodbe o zaposlitvi

 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • datum nastopa dela,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
 • določilo ali gre pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
 • določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
 • druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa zakon.

e-obrazec: Pogodba o zaposlitvi

 

Kaj je delodajalec dolžan storiti po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi?

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. Delavcu mora predložiti fotokopijo te prijave.

 

Vir: Brezplačni priročnik – Kako zaposliti delavca

NOVICE