Na kaj je potrebno paziti pri izdelavi bilanc

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Izdelava bilanc, Na kaj moram paziti pri bilancah, Obresti pri bilancah, Transferne cene pri bilancah
Vir: eZdenka, PRONET Kranj
Datum: 02 2015
Povzetek: Izdelava bilanc

Kakšne so pogoste nepravilnosti pri izdelavi bilanc:
 • prihodki so upoštevani glede na datum izdaje računa, namesto glede na datum dejansko opravljene storitveoziroma dobave blaga (račun ima na primer datum 3. januar 2015 in se knjižijo prihodki v leto 2015, čeprav je jasno, da so bili ustvarjeni decembra prejšnjega leta);
 • ne vračuna se vseh stroškov, ki sodijo v tekoče leto, ker so obračuni oziroma računi prejeti šele v naslednjem letu (račun za telefon dobimo z datumom izdaje 10. januar 2015, stroški za pogovore pa se nanašajo na december 2014);
 • nepravilno razmejeni prihodki, predvsem od subvencij, državnih podpor, nagrad in raznih finančnih spodbud;
 • neupoštevanje vlaganj v raziskave in razvoj ter rezervacij pri zniževanju davčne osnove;
 • neusklajenost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami (posojilo lastnika na primer je knjiženo kot kratkoročna obveznost, čeprav je jasno, da podjetje iz denarnega toka ni zmožno vrniti celotnega posojila v prihodnjem letu);
 • obresti med povezanimi osebami: kadar je pogodbena obrestna mera nižja od zadnje objavljene priznane obrestne mere, znane ob času odobritve posojila, mora posojilodajalec povečati prihodke in s tem davčno osnovo za razliko med obrestmi po priznani meri in pogodbeno obračunanimi obrestmi;
 • prepozne slabitve terjatev ali zalog;
 • prevrednotenje terjatev in odpis obveznosti, največkrat se odpišejo terjatve kot davčno priznan odhodek, če tudi te ne izpolnjujejo pogojev iz šeste točke 21. člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2);
 • davčno nepriznani odhodki (stroški za zasebno življenje lastnikov in drugih oseb, davčno priznavanje stroškov za ugodnosti, ki niso bonitete – denimo darila zaposlenim, poslovnim partnerjem);
 • napake pri aktiviranju osnovnih sredstev, določitvi amortizacijske stopnje in načina amortiziranja; davčno priznan odhodek je amortizacija, ki je obračunana po stopnjah, ki so navedene v 33. členu ZDDPO-2 kot najvišje dovoljene, in z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja, če je amortizacija obračunana po višji stopnji, se razlika med dovoljeno in obračunano amortizacijo šteje kot davčno nepriznan strošek;
 • transferne cene: ko podjetja poslujejo s povezanimi osebami doma in v tujini in so cene, ki jih zaračunavajo povezanim osebam, nižje od tržnih cen primerljivih sredstev oziroma storitev, ki bi bile dosežene v primerljivih okoliščinah med nepovezanimi osebami, morajo za razliko povečati prihodke.