Dobave blaga in storitev po 76.a členu ZDDV

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Dobava blaga in storitev po 76.a členu, 76.a člen, 76a, ZDDV-1, Pravilnik o izvajanju ZDDV-1, Obrnjena davčna obveznost
Vir: Accounting Box, PRONET Kranj
Avtor: PRONET Kranj
Datum: 07 2014
Povzetek: Namen 76.a člena ZDDV-1 je prenos obračuna in plačila davka na prejemnika blaga ali storitve, vendar le v primeru, ko je slednji tudi identificiran za namene DDV v Sloveniji.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB-2 (Uradni list RS, št. 10/10) v a) točki prvega odstavka 76.a člena določa, da mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.
Velja za dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec z identifikacijsko številko v Sloveniji opravi drugemu davčnemu zavezancu, ki je prav tako identificiran za DDV v Sloveniji. V primeru dobav blaga in storitev, ki so navedene v 76.a členu ZDDV-1, je plačnik davka kupec blaga oziroma naročnik storitve, ki ima identifikacijsko številko za  DDV.
Obrnjena davčna obveznost se v skladu z 76.a členom ZDDV – 1 uporablja za:
  • Gradbena dela, ki se uvrščajo pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti
  • Storitve najemanja delavcev, ki bodo opravljali storitve v gradbenem sektorju
  • Dobave zemljišč in zgradb, za katere je dobavitelj uporabil opcijo obdavčitve v skladu s 45.členom ZDDV-1 (davčni zavezanec, se lahko dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine – davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od navedenih transakcij, ki bi morale biti oproščene plačila DDV, obračunal DDV po predpisani stopnji)
  • Dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala iz Priloge IIIa ZDDV – 1
Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 pojasnuje, da plačnik DDV na podlagi 76.a člena ne more biti:
  • Pravna oseba, ki ni davčni zavezanec in obračunava DDV le od pridobitev blaga znotraj Skupnosti  ali obračunava DDV le od prejetih storitev ali pa opravlja storitve na ozemlju druge države članice za katere je plačnik DDV  izključno prejemnik storitve. Te osebe so v seznamu davčnih zavezancev na spletni strani DURS označene s črko P.
  • Mali zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV
  • Končni porabnik – fizična oseba
  • Davčni zavezanec, ki naroči blago in storitev iz 76.a člena prek upravljavcev nepremičnin
  • Državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava, ki naročajo blago in storitve iz 76.a člena ZDDV-1. Ko te osebe naročajo blago oziroma storitve iz 76.a člena ZDDV-1, tako za opravljanje njihove redne (neobdavčljive) dejavnosti kot za opravljanje obdavčljive dejavnosti, so kot naročniki odgovorni, da dobavitelju oziroma izvajalcu sporočijo, v katerem delu so določeni kot plačniki DDV.